Koło Łowieckie RYŚ

Wszystko o kole "Ryś"

Strona główna
Historia koła
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Obwody
sztandar

Program edukacyjny

Program edukacyjny

Ważne informacje

Komunikaty
Polowania
Piszą o nas

Komunikaty

2017-05-20

Walne Zebranie Koła Łowieckiego "Ryś"

W imieniu zarządu Koła Łowieckiego Ryś w Gdańsku uprzejmie zawiadamiam o zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków wyznaczonym na dzień 4 czerwca godzina 10.00 w Kłobuczynie (Matecznik), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, sprawdzenie obecności i ustalenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i wykonania budżetu.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu koła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za tusze zwierzyny wziętej na użytek własny przez myśliwego będącego członkiem koła.
 10. Podjęcie uchwały o rezygnacji z wypłacania rekompensaty za zwierzynę odstawioną do skupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.
 12. Dyskusja na temat propozycji Kolegi Sadurskiego.
 13. Uchwalenie planu pracy i budżetu koła.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Rozwinięcie i uzasadnienie wybranych punktów

 

Ad 9.  Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały następującej treści: „Za tuszę dzika oraz zwierzyny płowej wziętej na użytek własny przez myśliwego będącego członkiem koła pobierana będzie opłata równa cenie jaką tusza ta uzyskałaby w skupie w dniu jej pozyskania, przy czym opłata za kilogram tuszy dzika nie może być niższa niż 4 zł.” Uzasadnieniem tej propozycji jest, z jednej strony podreperowanie sytuacji finansowej Koła, z drugiej eliminacja uciążliwego obowiązku wystawiania myśliwym przez Koło zeznań podatkowych.

 

Ad 10. Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały o rezygnacji z wypłacania myśliwym jakichkolwiek rekompensat za odstawienie tuszy do skupu. W obecnej chwili rekompensaty takie przysługują z tytułu odstawienia jelenia w obwodzie 142 (80 zł) i sarny w obwodzie 163 (40 zł).  Uzasadnieniem tej propozycji jest eliminacja uciążliwego obowiązku wystawiania myśliwym przez Koło zeznań podatkowych.

 

Ad 11. Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały podwyższającej wysokość składki członkowskiej na rzecz koła z obecnych 30 do 40 złotych miesięcznie, przy zachowaniu dotychczasowego zwolnienia Kolegi Jana Klebby. Uzasadnieniem tej propozycji jest podreperowanie sytuacji finansowej Koła,

             

Ad 12.  Kolega Sadurski proponuje by Koło wydzierżawiło około 3 hektarów pola na Grabowie. Opłata za korzystanie z tego areału wynosiłaby około 600 złotych rocznie, koszt zagospodarowania to około 3 tysięcy złotych. Decyzja w tej sprawie należy co prawda do zarządu Koła, jednakże przed jej podjęciem zarząd chciałby uzyskać stanowisko Walnego Zgromadzenia


powrót

 
Powered by Biuro RCS