Koło Łowieckie RYŚ

Wszystko o kole "Ryś"

Strona główna
Historia koła
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Obwody
sztandar

Program edukacyjny

Program edukacyjny

Ważne informacje

Komunikaty
Polowania
Piszą o nas

Komunikaty

2016-06-09

Walne Zebranie Członków Koła - porządek obrad

25 czerwca godzina 10.00 w Kłobuczynie (Matecznik)

W imieniu zarządu Koła Łowieckiego Ryś w Gdańsku uprzejmie zawiadamiam o zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków wyznaczonym na dzień 25 czerwca godzina 10.00 w Kłobuczynie (Matecznik), z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie zebrania, sprawdzenie obecności i ustalenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i wykonania budżetu.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu koła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji stanowiska podłowczego obwodu 163.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia kolegi Jędrzeja Rataja z KŁ Ryś.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wydanie odstrzału osobom nie będącym członkami KŁ Ryś.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia kolegi Jana Klebby ze składek na rzecz koła.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zwolnienia kolegi Tadeusza Michalczuka z obowiązku płatności składek na rzecz koła.
 14. Uchwalenie planu pracy i budżetu koła.
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zgromadzeniaRozwinięcie i uzasadnienie wybranych punktów


Ad 9. Wobec złożenia przez kolegę Jędrzeja Rataja rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu, stanowisko podłowczego obwodu 163 jest nie obsadzone. Zarząd wnioskuje o zlikwidowanie tego stanowiska, uważając, że nie jest ono obecnie potrzebne.


Ad 10. Kolega Jędrzej Rataj uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2012 roku został powołany na stanowisko członka zarządu – podłowczego obwodu 163 Koła Łowieckiego Ryś w Gdańsku. Uchwałą z 18 kwietnia 2015 roku ponownie powołano go na to samo stanowisko.

Do obowiązków kolegi Rataja należało organizowanie gospodarki łowieckiej w obwodzie nr 163, między innymi ustalanie rocznych planów łowieckich i wydawanie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego dla obwodu nr 163.

Zatwierdzony roczny plan łowiecki, sporządzony przez kolegę Rataja, dla obwodu 163 przewidywał, w sezonie 2015/2016 pozyskanie lisów w ilości 25 sztuk, z tolerancją do 29.

Kolega Jędrzej Rataj wydał sam sobie upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego w obwodzie 163 zezwalającego na pozyskanie 40 lisów, realizacja upoważnienia tego doprowadziła do pozyskania lisów w ilości większej niż przewidziana rocznym planem łowieckim (o 14 sztuk).

Zgodnie z art. 52 pkt 5 prawa łowieckiego „kto sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy [...], zezwala na [...] przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." Zdaniem zarządu popełnienie powyższego przestępstwa przez kolegę Rataja jest ewidentne (sprawę prowadzi aktualnie Państwowa Straż Łowiecka, która najprawdopodobniej przekaże ją prokuraturze), a zatem należy uznać, iż kolega w rażący sposób przekroczył przepisy prawa łowieckiego, co uzasadnia wniosek o wykluczenie go z koła, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 1 statutu PZŁ.

Niezależnie od strony formalnej, zarząd zwraca uwagę, iż prawdopodobnym jest, że koło, w wyniku przekroczenia planu, z winy kolegi Rataja, zostanie obciążone ekwiwalentem za bezprawnie pozyskaną zwierzynę (art. 15 prawa łowieckiego), wynoszącym 14 tysięcy złotych (1000 zł za sztukę lisa).


Ad 11. Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały następującej treści: "Za wydanie pozwolenia na wykonywanie polowania indywidualnego dla myśliwego nie będącego członkiem koła, zarząd będzie pobierał opłatę 50 złotych, za pierwszy dla danego myśliwego odstrzał w sezonie i 100 złotych za każdy następny. Odstrzały takie mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż 14 dni. Prezes zarządu może zwolnić z obowiązku pobrania tej opłaty i zezwolić na wydanie odstrzału na okres dłuższy niż 14 dni.”

Zdaniem zarządu uchwała powyższa pozwoli na podreperowanie finansów koła oraz zmniejszy liczbę obcych myśliwych polujących w naszych łowiskach (zdarzały się przypadki blokowania polowania członkom koła), przy jednoczesnym umożliwieniu prezesowi zarządu zastosowania zwolnienia z tej opłaty, w szczególności w stosunku do osób, które były dla koła pomocne.


Ad 13. W roku 2007 walne zgromadzenie zwolniło kolegę Michalczuka z obowiązku płacenia składek na rzecz koła. Uzasadnieniem tego zwolnienia było przede wszystkim to, że kolega pełnił funkcję strażnika łowieckiego w obwodzie 163 i udostępniał swoją nieruchomość na rzecz członków koła. Obie przesłanki obecnie odpadły – kolega Michalczuk nie jest już strażnikiem łowieckim (funkcję tą pełni obecnie w obwodzie 163 kolega Bińczak), a koło dysponuje własnym kontenerem noclegowym w Lichnówkach. W tej sytuacji zarząd nie widzi sensu dalszym utrzymywaniu zwolnienia kolegi Michalczuka, zwłaszcza, że sytuacja finansowa koła najprawdopodobniej ulegnie w najbliższym okresie pogorszeniu, wobec czego wnosi o uchylenie tego zwolnienia.Darz Bór!


powrót

 
Powered by Biuro RCS