Koło Łowieckie RYŚ

Wszystko o kole "Ryś"

Strona główna
Historia koła
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Obwody
sztandar

Program edukacyjny

Program edukacyjny

Ważne informacje

Komunikaty
Polowania
Piszą o nas

Komunikaty

2013-04-29

Walne Zebranie Członków Koła - porządek obrad - aktualizacja

Walne zebranie Członków Koła, odbędzie się w dniu 18.05.2013 w domku myśliwskim w Kłobuczynie.

Rozpoczęcie obrad planowane jest godzinę 10:00. Zarząd Koła prosi wszystkich członków o liczne przybycie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania, sprawdzenie obecności i ustalenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.

6.      Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i wykonania budżetu.

7.      Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu koła.

8.      Uzupełnienie składu organów koła:

1.      Zgłaszanie kandydatur.

2.      Powołanie komisji skrutacyjnej

3.      Przeprowadzenie głosowań.

9.      Głosowanie nad ustaleniem siedziby i adresu koła.

10.  Uchwalenie planu pracy i budżetu koła.

11.  Informacja zarządu o przygotowaniach obchodów 50-lecia koła i planowanych pracach gospodarczych.

12.  Głosowanie nad przyznaniem kol. Włodzimierzowi Perek honorowego członkostwa koła.

13.  Sprawy różne, wolne wnioski.

14.  Zamknięcie zgromadzenia.

 


powrót

 
Powered by Biuro RCS